20161006024146964

صنعت مد لباس و تاثیر مد بر قیمت

صنعت مد لباس و تاثیر مد بر قیمت

صنعت مد در ایران پتانسیلهای مناسبی برای شکوفایی دارد. این صنعت بهواسطه سرمایه فرهنگی غنی ایرانی اسلامی و سرمایه انسانی تحصیل کرده خلاق، در کنار سرمایه نمادین لباس مد ایرانی اسلامی می تواند از نظر فرهنگی و اقتصادی به خودکفایی رسیده و در سطح منطقه و بینالملل مطرح شود. در این راستا ضرورت دارد که شرایط اقتصادی این صنعت تثبیت شود. هدف، بررسی تأثیر قیمت و درآمد بر تقاضای مدلباس ایرانی اسلامی و روش تحقیق از نظر هدف کاربردی است. دادهها از طریق مصاحبه با 69 نفر از زنان – متقاضی مد در شهر اصفهان گردآوری و در نرمافزار SPSS تحلیل توصیفی شد. نتایج نشان میدهند که برای 31 درصد از افراد نمونه اثر قیمتی وجود ندارد و مصرف لباس برای این دسته از افراد ویژگی نمادین و متظاهرانه دارد؛ درآمد در تقاضا تأثیر مثبت دارد و حدود 22 درصد از افراد نمونه اعتیاد عقلایی به مصرف مد دارند.

#مد #مد_روز #مزون #مزون_لباس

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>